محمدرضا شعبانعلی

//محمدرضا شعبانعلی

محمدرضا شعبانعلی

محمدرضا شعبانعلی از جمله معدود انسان هایی است که بدون این که حضور فیزیکی در کنارش را تجربه کرده باشم و یا با او به صورت دو نفره صحبت کرده باشم به من حس دوستی و معلم بودنش را انتقال داده است.

در طول این چند سال آشنایی من با او که از یک سمینار آغاز شد سعی من در یادگیری از او به صورت محتاطانه و منتخبانه بوده است و خودم را از نگاه افراط گرا و تفریط گونه در آموختن از وی بر حذر داشته ام و این دیدگاه استمرار در آموزش دیدن در کنار او را برایم ارمغان داشته است.

خوشحالم که انسان هایی همچون او در عصر حاضر زندگی می کنند.

وبسایت شخصی محمدرضا شعبانعلی

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۰۷:۴۰:۴۵ +۰۰:۰۰

Leave A Comment